GOLD

1,000

บาท/เดือน (33บาทต่อวัน)
  • จำนวนผู้ใช้งาน 2 users
  • จำนวนสาขา 1 (สาขาหลัก)
  • จัดการคลังสินค้า
  • จัดการระบบจัดซื้อ
  • จัดการขายหน้าร้าน
  • ติดตามหนี้สิน
  • รายงานผล
GET NOW

(รับชำระเป็นรายปี 12,000บาท​)

PLATINUM

1,410

บาท/เดือน (46บาทต่อวัน)
  • Silver package features
  • Nimbus SFA สำหรับพนักงานขายของร้าน (wholesaler’s tools)
GET NOW

(รับชำระเป็นรายปี 16,900บาท​)

Add-on

Nimbus Order

4,900

บาท/ปี

รายละเอียด
GET NOW
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขณะนี้ให้บริการในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล เท่านั้น หากท่านสนใจ แต่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ ท่านสามารถฝากข้อความเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับ คลิกที่นี่